Over het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht

Onder deze titel heeft de initiatiefgroep Professorenmanifest een 2e manifest uitgebracht. Dit manifest is, evenals de recente spraakmakende publicatie van Jozef Wissink (zie hieronder), een aanklacht tegen het catastrofale beleid van kardinaal Eijk en een fel pleidooi voor het stimuleren in plaats van het opheffen van lokale geloofsgemeenschappen.
 

Waar staat Forex voor?

In een brief van 23 november 2014 aan alle parochies van het aartsbisdom motiveert kardinaal Eijk zijn beleid en schetst de door hem verwachte situatie over ruim 10 jaar: de oorspronkelijk 326 parochies in het aartsbisdom zijn dan samengevoegd tot minder dan 20 megafusieparochies, elk met nog slechts 1 parochiekerk. Meer dan 300 kerken zijn dan gesloten en evenzovele lokale gemeenschappen opgeheven. Grote aantallen gelovigen zullen in dit proces de kerk de rug toekeren. Het platteland zal religieus ontvolkt raken omdat er niet of nauwelijks nog kerken in dorpen overblijven. Er zijn geen bezoldigde diakens en pastoraal werkers meer in dienst. Vrouwen zijn dan uit het pastoraat verdwenen.

Klik hier voor de tekst van de nieuwsbrief over het Professorenmanifest 2
Klik hier voor de volledige tekst van het Professorenmanifest 2
Klik hier om steun te betuigen of een reactie te geven op het Professorenmanifest 2

De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk

Onder deze titel heeft Jozef Wissink (priester en emeritus hoogleraar theologie) recentelijk een openbare publicatie uitgebracht, waarin hij stelling neemt tegen het beleid van kardinaal Eijk. De kardinaal heeft daarop ongekend fel gereageerd.
 

De publicatie van Jozef Wissink ondervindt echter alom veel steun, is zelfs verspreid in meerdere parochies van het aartsbisdom en heeft grote media-aandacht gekregen. Inmiddels is eer steunbetuiging voor het betoog van Jozef Wissink gestuurd naar de Maliebaan, ondertekend door 93 emeriti van het aartsbisdom.

Ga voor meer informatie en een overzicht van reacties naar de pagina van Jozef Wissink 

U kunt uw reactie op de publicatie van Jozef Wissink en de petitie van de 93 emeriti per e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

“Lokale geloofsgemeenschappen waarheen”

Op zaterdag 27 februari 2016 organiseren Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht in de Bergkerk in Amersfoort wederom een landelijke bijeenkomst.

Voor deze bijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort  hebben we twee gastsprekers bereid gevonden met ons mee te denken:
 

  • Jozef Wissink, emeritus hoogleraar theologie, sterk verbonden met een aantal lokale geloofsgemeenschappen en o.a. bekend door zijn pastorale zorg over het beleid in het aartsbisdom.

 

  • Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnen in de abdij in Berne en auteur van het onlangs verschenen boek “Te doen gerechtigheid” waarin hij stevige uitspraken niet schuwt.

Op deze bijeenkomst vertellen afgevaardigden van verschillende lokale geloofsgemeenschappen over hun ervaringen. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  •  wat doe je na afwijzing door de Congregatie van de Clerus van hoger beroep tegen een opgelegde kerksluiting?
  •  wat is er nog mogelijk in een situatie waarin gelovigen met de rug tegen de muur staan, niet meer weten of het nog zinvol is te blijven vechten?
  •  hoe vind je een creatieve weg om op eigen initiatief verder te gaan na aangekondigde sluiting van je kerkgebouw?
  •  hoe kies je een weg los van of op afstand van het kerkinstituut?

Jozef Wissink zal als eerste reageren op de verschillende ontwikkelingen. Daarna gaan we plenair in gesprek waaraan onder andere abt Denis Hendrickx van Berne Heeswijk actief mee zal doen. Tot slot proberen we enkele praktische conclusies te formuleren en afspraken te maken.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitnodiging met de mogeijkheid van aanmelding

Reactie Konferentie Nederlandse Religieuzen op Professorenmanifest

Het Bestuur KNR deelt de zorgen die het manifest uitspreekt over het verdwijnen van (zelfs maar de kleinste) geloofsgemeenschappen. In de cultuur van het religieuze leven is door de eeuwen heen het woord van Christus benadrukt: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Mattheüs 18,20). ....
In het seculariserende westen mogen we het grote belang van kleine gemeenschappen niet onderschatten. We zijn het met het manifest eens dat het werk van niet-gewijde medewerkers voor het voortbestaan van deze kleine gemeenschappen van groot belang is.

Lees meer...

Ad limina bezoek intro

“Wat is er werkelijk gaande in de Nederlandse kerkprovincie?”
Onder deze titel hebben Bezield Verband Utrecht en het Professorenmanifest een rapport opgesteld dat zij via een aantal verschillende kanalen toezenden aan de paus bij gelegenheid van het Ad Limina bezoek van onze bisschoppen aan paus Franciscus
De meeste Nederlandse bisschoppen communiceren niet of nauwelijks met het gewone kerkvolk. Dit geldt ook voor hun voorbereiding op het Ad Limina bezoek van begin december 2013. Daarom valt niet te verwachten dat hun rapportage de objectieve werkelijkheid van de lokale geloofsgemeenschappen weergeeft, noch dat zij op de hoogte zijn van hoeveel boosheid, verdriet en onbegrip die hun beleid bij gewone gelovigen veroorzaakt.
De Nederlandse bisschoppen hebben een beleid in gang gezet van samenvoeging van parochies, opheffing van lokale geloofsgemeenschappen en sluiting van kerkgebouwen. Een beleid waarvan langzaam maar zeker de catastrofale gevolgen zichtbaar worden.

Lees meer hierover op de site van Bezield verband Utrecht

Reactie Jan Onland

Ik ben emeritus-priester van Aartsbisdom Utrecht en huisgenoot in Norbertijnenpriorij De Essenburgh te Hierden.

Ben het volkomen eens met het manifest; de kerk wordt van binnen uitgehold. De Geest wordt voor de voeten gelopen.
De afbraak van de kerk gebeurt met name van bovenaf. Het lijkt wel alsof alleen de gewijde bisschop, priester en diaken bepalen hoe het beleid in de kerk dient te zijn; ieder andere is voetvolk.
Vrijwilligers die zich jarenlang op velerlei wijze met hart en ziel inzetten voor het pastoraat in de geloofsgemeenschappen voelen zich niet meer serieus genomen.
Pasen is het feest van de Verrijzenis, Opstanding; dat betekent in opstand komen tegen alles wat de beweging van de Geest in de weg staat.
”Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk; als het de lering onderhoudt, is het gelukkig” zegt het Boek Spreuken 29,18.
Het lijkt wel of je niet meer mag dromen en visioenen mag hebben; het lijkt wel of de kerkleiding de lering van Jezus een beetje kwijt is en de eigen lering neemt; het lijkt wel of het alleen maar gaat om regels en voorschriften.

Hoe kun je dan het visioen van het Koninkrijk Gods dichterbij brengen . . . ???
Natuurlijk zijn richtlijnen en voorschriften belangrijk, maar alleen als ze ten dienste staan van de mens.
Heeft Jezus dat tijdens zijn openbaar optreden niet steeds benadrukt…?

Klik hier voor meer reacties